ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ბრძანება № 15/01-13-37 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლების არჩევის მიზნით მეორე ტურის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და იურიდიულ ფაკულტეტზე სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევის მიზნით განმეორებითი კენჭისყრის დანიშვნისა და ჩატარების შესახებ

ბრძანება№15/01-13-31 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილზე არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება№15/01-13-30 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-07 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 13 იანვრის №15/01-08-02 ბრძანებაში ცვლილება/შესწორების შეტანის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-25 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე კადემიური საბჭოს წევრის არჩევასთან დაკავშირებით საფაკულტეტო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-24 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ეკონომიკისა და ბიზნესის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და იურიდიული ფაკულტეტებიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევის მიზნით განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარებასთან დაკავშირებით ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-23 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე კადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება№ 15/01-13-22 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ეკონომიკისა და ბიზნესის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და იურიდიული ფაკულტეტებიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევის მიზნით განმეორებითი კენჭისყრის დანიშვნისა და ჩატარების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-05 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტთა აკადემიური რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-20 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ეკონომიკისა და ბიზნესის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა, განათლების და იურიდიული ფაკულტეტებიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტების საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-18 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნებთან დაკავშირებით საფაკულტეტო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება 15/01-13-16 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 28 თებერვლის №15/01-13 -14 ბრძანებაში „სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებიდან არჩეულ აკადემიური საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით აღნიშნულ ფაკულტეტებზე აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 15/01-08-16 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში დამატებითი ფინალური გამოცდების ვადის გაგრძელების შესახებ

ბრძანება№ 15/01-13-15 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) ხუთი ფაკულტეტიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრა

ბრძანება№15/01-13-14 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხუთი ფაკულტეტიდან არჩეული აკადემიური საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით დაინიშნოს აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები

ბრძანება №15/01-13-09 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 15 დეკემბრის N15/01-13-70 ბრძანებში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ- პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №15/01-13-08 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 15 დეკემბრის N15/01-13-72 ბრძანებში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ასისტენტ- პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №15/01-13-07 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 15 დეკემბრის N15/01-13-69 ბრძანებში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ- პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №15/01-13-06 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 15 დეკემბრის N15/01-13-71 ბრძანებში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ- პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 15/01_08_02 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ
ბრძანება № 15/01_08_01 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის პროცესის ადმინისტრირების ვადები

ბრძანება№15/02-13-04 „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ "სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 15 სექტემბრის N15/01-13-72 ბრძანებაში, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 16 დეკემებრის N15/01-13-75 ბრძანებაში, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 16 დეკემებრის N15/01-13-76 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ" სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 23 დეკემბრის N15/01-13-79 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

ბრძანება№ 15/01-13-79 „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ "სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 15 სექტემბრის N15/01-13-72 ბრძანებაში, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 16 დეკემებრის N15/01-13-75 ბრძანებაში, სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 16 დეკემებრის N15/01-13-76ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-78 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ -პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 15 დეკემბრის N15/01-13-69 ბრძანებაში ცვლილების განხორციელების შესახებ 

ბრძანება №15/01-13-77 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 4)

ბრძანება №15/01-13-76 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 4)

ბრძანება №15/01-13-75 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 4)

ბრძანება №15/01-13-74 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-73 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება№15/01-13-72 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-71 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-70 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-69 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-68 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/02-12-67  2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 15 სექტემბრის № 15/01-08-45 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება №15/01-12-57 2016-2017 სასწავლო წლის ბოლოს ვადის ამოიწურვის და საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო სსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით წარმოების დაწყების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-57 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მსურველთათვის რეგისტრაციის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-50 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დამოუკიდებლად არსებული მასწავლებლის მომზადების (60 კრედიტი) საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2016-2017 სასწავლო წლის Ι სემესტრის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-47 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) იურიდიული ფაკულტეტიდან, სტუდენტთა წარმომადგენლის არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-46 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიდან, იურიდიული ფაკულტეტიდან, მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-43 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიდან, იურიდიული ფაკულტეტიდან, მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ სსუ-ს რექტორის 2016 წლის 11 ოქტომბრის №15/01-13-42 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 15/01-13-42 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიდან, იურიდიული ფაკულტეტიდან, მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება№15/01-13-40 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 10 აგვისტოს N15/01-13-36 ბრძანებში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №15/01-08-39 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დამოუკიდებლად არსებული მასწავლებლის მომზადების (60 კრედიტი) საგანმანათლებლო პროგრამაზე დამატებითი რეგისტრაციის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-74 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დამოუკიდებლად არსებული მასწავლებლის მომზადების (60 კრედიტი) საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მსურველთათვის რეგისტრაციის ვადების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-69 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე სწავლის უფლებამოპოვებულ კანდიდატთა 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ

ბრძანება № 15/02-08-63 2016-2017 სასწავლო წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში დამატებითი მიღების ორგანიზების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-62 ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის 2016 წლის 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-48 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი მიღების გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი)

ბრძანება № 15/01-08-45 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-41 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი მიღების გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი)

ბრძანება №15/03-13-37 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის აუცილებელი შესაბამისი ფართებისა და კომპიუტერული კლასების გამოყოფა/გამიჯვნის შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-36 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით საბაკალავო პროგრამების პირველ კურსზე, ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტებისა და მასწავლებლის მომზადების (60 კრედიტი) საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების მსურველთათვის რეგისტრაციის ვადების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 15/01-13-36 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხ. დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება № 15/02-08-33 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის პროცესის დაკავშირებული ვადები

ბრძანება №15/02-08-31 2016-2017 სასწავლო წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ

ბრძანება №15/02-08-30 2016-2017 სასწავლო წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების შესახებ

ბრძანება № 15/02-08-33 დამატებითი გამოცდების ჩატარების ვადების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-81 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის 25 მაისის № 15/01-13-79 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-79 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-78 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-77 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-75 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტსა და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 9 ივნისის №15/01-13-35 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 15/01-08-27   2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ვადის შესახებ

ბრძანება № 15/02-08-28 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების შესახებ

ბრძანება №15/02-08-24 2014-2015 სასწავლო წლის ბოლოს ვადის ამოიწურვის და საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო სსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით წარმოების დაწყების შესახებ. ( იხ. დანართი 1)

ბრძანება № 15/02-08-15 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ

ბრძანება № 15/01-12-23 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (სსუ) წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ ასოცირებული პროფესორის ნინო თოფურიძის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-09 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 15/08-08-01 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის", სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 8 იანვრის №11 ბრძანებისა და სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 8 იანვრის №15/01-02 ბრძანების საფუძველზე

ბრძანება №15/01-13-01 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-118 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 25 სექტემბრის №15/01-13 -95 ბრძანებაში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის კადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-117 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 25 სექტემბრის №15/01-13 -94 ბრძანებაში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ- პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-113 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მსურველ კანდიდატთა საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-100 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) განათლების ფაკულტეტიდან, სტუდენტთა წარმომადგენლის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-98 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) განათლების ფაკულტეტიდან, სტუდენტთა წარმომადგენლის არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 30 სექტემბრის №15/01-13-96 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 15/01-13-96 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) განათლების ფაკულტეტიდან, სტუდენტთა წარმომადგენლის არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-95 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 6 აგვისტოს №15/01-13 -78 ბრძანებაში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №15/01-13-94 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 6 აგვისტოს №15/01-13 -75 ბრძანებში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ- პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №15/01-13-93 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 6 აგვისტოს №15/01-13 -79 ბრძანებაში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ- პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №15/01-13-92 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 6 აგვისტოს №15/01 -13 -77 ბრძანებაში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 15/01-13-91 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 6 აგვისტოს №15/01-13 -76 ბრძანებაში „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება№ 15/01-08-29 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 07 აგვისტოს №15/01-08-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 15/01-83 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის №15/01-13-72 ბრძანების ორიგინალთან და სსუ-ში ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას საჯაროდ განთავსებულ ბრძანებასთან შესაბამისობაში მოყვანის შესახებ

ბრძანება № 15/01-81 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №15/01-08-22 2015-2016 სასწავლო წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების ორგანიზების შესახებ

ბრძანება №15/01-08-21 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების ორგანიზების შესახებ

ბრძანება №15/01-13-79 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-78 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-77 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-76 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-75 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორისა და ასისტენტ - პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3)

ბრძანება №15/01-13-72 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-71 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-70 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-67 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-66 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-65 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-64 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-19 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა" და სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 6 ივლისის №471 ბრძანების საფუძველზე

ბრძანება №15/01-13-61 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 17 ივლისის №15/01-13-55 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 15/01-13-60 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-59 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-58 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში დამატებითი ფინალური გამოცდების ვადა გაგრძელდეს 2015 წლის 31 ივლისის ჩათვლით.

ბრძანება №15/01-13-57 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-56 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-55 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-53 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-52 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-51 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-50 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნებთან დაკავშირებით ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-48 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-47 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-46 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-45 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-44 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-43 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-42 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-39 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებით საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-38 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 4 მაისის №15/01-13-28 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-37 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანობის კანდიდატთა რეგისტრაციის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-35 სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტსა და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-28 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-16 სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) უნივერსიტეტის ფაკულტეტებიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-02 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების ორგანიზების შესახებ

ბრძანება №15/01-08-01 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ

ბრძანება № 15/01-08-56 2014-2015 სასწავლო წელს მეორადი ჩარიცხვის მიზნით საბაკალავრო პროგრამებზე უფლება მოპოვებული აბიტურიენტის რეგისტრაციის ვადებისა და პროცედურის შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-60 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ვადის შესახებ

ბრძანება № 15/02-08-45 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრანტობისა და დოქტორანტობის კანდიდატებისთვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პირველკურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების უფლებამოპოვებული აბიტურიენტების ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-32 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტთა რეგისტრაციის შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-31 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

რძანება № 15/01-08-30 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების ორგანიზების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-29 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების ორგანიზების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-28 სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2014-2015 სასწავლო წლის სტუდენტთა მობილობის პროცესი

ბრძანება № 15/01-08-14 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებებისა და საჭირო თანდართული დოკუმენტაციის შესახებ

ბრძანება№ 15/01-08-02 2013 - 2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № _15/01-08-01 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის შემდეგ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-97 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ვადის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-118 ა(ა)იპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ბეჭდის, სტუდენტური თვითმმართველობის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბეჭდის,სტუდენტური თვითმმართველობის საუბნო საარჩევნო კომისიების ბეჭდების, გაუქმებისა და სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ბეჭდის, სტუდენტური თვითმმართველობის საარჩევნო კომისიის ბეჭდის,სტუდენტური თვითმმართველობის საუბნო საარჩევნო კომისიების ბეჭდების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-117 ა(ა)იპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბეჭდის, ბლანკის ფორმის, სტრუქტურული ერთეულების ბეჭდებისა და შტამპების, მმართვის ორგანოების საარჩევნო კომისიის ბეჭდის და შტამპის, საუბნო საარჩევნო კომისიების ბეჭდების გაუქმებისა და სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ბეჭდის, ბლანკის ფორმის, სტრუქტურული ერთეულების ბეჭდებისა და შტამპების, საარჩევნო კომისიის ბეჭდის და შტამპის, საუბნო საარჩევნო კომისიების ბეჭდების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № _15/01-08-20 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტების ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა გაგრძელდეს 2013 წლის 27 სექტემბრამდე.

ბრძანება № 15/01-64 2013-2014 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე სპეციალობების მიხედვით მისაღები საგამოცდო კომისიების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 15/01-63 2013-2014 სასწავლო წლის სადოქტორო პროგრამებზე სპეციალობების მიხედვით მისაღები საგამოცდო კომისიების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-62 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

ბრძანება № 15/02-61 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

ბრძანება № 15/01_08_19 2013-2014 სასწავლო წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში მიღების ორგანიზების თაობაზე

ბრძანება № 15/01 13 59 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა" და სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2013 წლის 22 ივლისის №245 ბრძანების საფუძველზე

ბრძანება #15/01-08-56 2013-2014 სასწავლო წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში მიღების ორგანიზების მიზნით:

ბრძანება № 15/01-08-37 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების აღდგენის ვადის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-32 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს პირველი სხდომის მოწვევის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-29 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან და იურიდიული ფაკულტეტიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნებთან დაკავშირებით საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-24 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში (სენატში) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან და იურიდიული ფაკულტეტიდან სტუდენტთა წარმომადგენლების არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-22 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) არჩევნებთან დაკავშირებით საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-21 _ 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ფინალური გამოცდების აღდგენის ვადების შესახებ

ბრძანება № 15/01-08-20 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის თანახმად შეტანილ იქნეს ცვლილება 2013 წლის 14 თებერვლის № 15/01-08-04 ბრძანებაში 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ 

ბრძანება №15/01-13-18 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება №15/01-13-14 ა(ა)იპ-სოხუმის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  სოციალურ და  პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან,  მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან არჩეული აკადემიური საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით აღნიშნულ ფაკულტეტებზე გამოცხადდა აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები

ბრძანება №15/01-13-13 ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტიდან, განათლების ფაკულტეტიდან, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან არჩეული აკადემიური საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით აღნიშნულ ფაკულტეტებზე გამოცხადდა აკადემიური საბჭოს წევრთა არჩევნები

ბრძანება № 15/01-08-05 დამტკიცებულ იქნეს 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ფინალური და განმეორებითი გამოცდების ჩატარების პროცედურა და ვადები

ბრძანება № 15/01-08-04 დამტკიცებულ იქნეს 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

ბრძანება № 15/01-08-03 2012-2013 სასწავლო წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში მიღების ორგანიზების მიზნით

ბრძანება № 15/01-08-01 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა" და სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2013 წლის 23 იანვრის №19 ბრძანების საფუძველზე

ბრძანება №15/02-13-05 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში "საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის წესის შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-129 ა(ა)იპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ რექტორის 2012 წლის 3 დეკემბრის №15/01-13-122 ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-128 ა(ა)იპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-127 ა(ა)იპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება №15/01-13-126 ა(ა)იპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-125 ა(ა)იპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-124 ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-123 ა(ა)იპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება №15/01-13-122 ა(ა)იპ -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება №15/01-08-30 სამაგისტრო პროგრამებზე პირველი კურსის სტუდენტებისათვის 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება №15/01-12-90 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 11 სექტემბრის №51დადგენილების საფუძველზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის სრული, ასოცირებული, ასისტენტ პროფესორებისათვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებისა და შრომის ანაზღაურების უზრუნველყოფის შესახებ

ბრძანება №15/01-12-89 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 11 სექტემბრის №52 დადგენილების საფუძველზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სრული, ასოცირებული, ასისტენტ პროფესორებისათვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებისა და შრომის ანაზღაურების უზრუნველყოფის შესახებ

ბრძანება №15/01-12-88 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 11 სექტემბრის №53 დადგენილების საფუძველზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული, ასოცირებული, ასისტენტ პროფესორებისათვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებისა და შრომის ანაზღაურების უზრუნველყოფის შესახებ

ბრძანება №15/01-12-87 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 11 სექტემბრის №54 დადგენილების საფუძველზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული, ასოცირებული, ასისტენტ პროფესორებისათვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებისა და შრომის ანაზღაურების უზრუნველყოფის შესახებ

ბრძანება №15/01-12-86 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 11 სექტემბრის №57 დადგენილების საფუძველზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სრული, ასოცირებული პროფესორებისათვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებისა და შრომის ანაზღაურების უზრუნველყოფის შესახებ

ბრძანება №15/01-12-85 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 11 სექტემბრის №56 დადგენილების საფუძველზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული, ასოცირებული, ასისტენტ პროფესორებისათვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებისა და შრომის ანაზღაურების უზრუნველყოფის შესახებ

ბრძანება №15/01-12-84 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 11 სექტემბრის №55 დადგენილების საფუძველზე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სრული, ასოცირებული, ასისტენტ პროფესორებისათვის შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებისა და შრომის ანაზღაურების უზრუნველყოფის შესახებ

ბრძანება № 15/01-78 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების შესახებ (იხ. დანართი)

ბრძანება № 15/01-76  2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

ბრძანება № 15/01-75 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით

ბრძანება №15/01-08-70 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა" და სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2012 წლის 13 ივლისის №534 ბრძანების საფუძველზე

ბრძანება № 15/01-08-70 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა" და სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2012 წლის 13 ივლისის №534 ბრძანების საფუძველზე

ბრძანების №15/02-13-47 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა დოკუმენტაციის მიღებისა და რეგისტრაციის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით სამდივნოს შექმნის შესახებ

ბრძანება №15/01-12-39  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბეჭდის, ბლანკის ფორმის, სტრუქტურული ერთეულების ბეჭდების დამტკიცების შესახებ რექტორის 2012 წლის 9 იანვრის №04/01-01 ბრძანების მე-4 პუნქტის „ა და ბ" ქვეპუნქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების, სტუდენტური თვითმმართველობის ბეჭედის და შტამპის გაუქმების შესახებ

ბრძანება № 15/01-13-44 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2012 წლის 15 მაისის №15/01-13-35 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება №15/01-13-35 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანება №15/01-12-37 ა(ა)იპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბეჭდის, ბლანკის ფორმის, სტუდენტური თვითმმართველობის ბეჭდის და ერთიანი საგამოცდო ცენტრის ბეჭდის დამტკიცების შესახებ

არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება 15/01-13-18 (ა(ა)იპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ შესახებ)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-02 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა" და სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2012 წლის 24 იანვრის №84 ბრძანების საფუძველზე)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/02-04 (ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-08-30 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/02-08-12 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/02-95 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-66 (სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-65 (სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-64 (სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-63 (სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-62 (სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-61 (სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-60 (სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-55 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-54 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-53 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-52 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-51 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-50 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01-49 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-47 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-46 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-45 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-44 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-43 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-42 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-41 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-34 (სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/02 - 496 (სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-08-02 2010-2011 სასწავლო წელს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში მიღების ორგანიზების შესახებ

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01 08-01 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის პროცესის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით)


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/02-455 (სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერბათა ფაკულტეტზე წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) შევსების მიზნით არჩევნების მეორე ტურის დანიშვნის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01 08-10 (2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში დამატებით ჩარიცხვის შესახებ)


საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-413 (სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) შევსების მიზნით არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010 წლის 25 ოქტომბრის № 04/01-410 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ)


საჯარო სამართლის იურიდილი პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-410 (სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) შევსების მიზნით არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადებისა და საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ)


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2010 წლის 15 ოქტომბრის ბრძანება № 04/01-401 (სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნების დანიშვნის, წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ)


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-350 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების უფლებამოპოვებული აბიტურიენტების ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადა გაგრძელდეს 2010 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით. )


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/01-325 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მაგისტრატურაში მიღების შესახებ)


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება № 04/02-320 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველ კურსზე და ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების უფლებამოპოვებულ აბიტურიენტთა რეგისტრაციის ორგანიზებულად წარმართვის მიზნით)


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/01 - 225


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბრძანება №04/02 - 216 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფო შესყიდვების განხორცილების მიზნით სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ)


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009-2010 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-122 (დამტკიცებულ იქნეს 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდის ჩატარების განრიგი)


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009-2010 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-121 (2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია განხორციელდეს 2010 წლის 22 მარტიდან 16 აპრილის ჩათვლით)


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009-2010 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-103 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. № 12-ში მდებარე მეორე სასწავლო კორპუსის პირველ სართულზე 132 კვ.მ. ფართის კვების ობიექტის მოწყობის მიზნით იჯარით გადაცემის თაობაზე კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ )

სსიპ- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009-2010 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან გადმოყვანის, შიდა საუნივერსიტეტო მობილობითა და აღდგენის წესით სტუდენტების ჩარიცხვის ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველყოფის შესახებ (ბრძანება № 04/01-59 16 . 02. 2010 წ.)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-425 (2009-2010 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამების წარმოდგენის პროცედურისა და ვადების დამტკიცების შესახებ;)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-400 (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიჭიერ სტუდენტთა ფინანსური წახალისების ღონისიძებათა შესახებ, უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის თანახმად )

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/02-375 (ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით სოხუმის უნივერსიტეტში გათბობის ღონისძიებათა ორგანიზებულად განხორციელების მიზნით)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-360 (2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სსუ მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ)

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-353


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-15 124-02


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-308

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-291

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/02-288

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-274

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01-266

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/02-258

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-247

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-236

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-235

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-234

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-233

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება № 04/01 - 227

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-225

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-224

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-223

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-158

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-135

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-130

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-88

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-82

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-68

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-40

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფოa უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-39

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-35

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-09

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-06

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-01

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-338

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-337

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-328

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-327

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-316

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-314

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-305

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-296

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-295

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-294

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-293

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-292

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-284

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-283

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-282

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-281

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-280

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-274

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-264

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-263

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-248

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-243

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-229

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-207

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-206

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-205

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-204

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-203

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-201

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-190

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-188

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-187

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-180

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-176

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-173

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2008/2009 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-154

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-151

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-125

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-120

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N 04/01-104

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N 04/01-20

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N 04/01-12

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N 04/01-14

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N 04/01 - 07

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N 04/01-05

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-04

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N_04/01-03

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N 04/01-01

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სოხუმის უნივერსიტეტი 2007/2008 სასწავლო წელი ბრძანება N 04/01-02