ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №99/ნ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ.

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №120/ნ ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ

- ზოგადი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩო
- პროფესიულ კვალიფიკაციათა ჩარჩო
- უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩო
- მიმართულებების, დარგების/სპეციალობების, ქვედარგების/სპეციალიზაციისა და პროფესიული სპეციალიზაციების ჩამონათვალი
- კვალიფიკაციების ფორმირების წესი

- განათლების ხარისხის განვიტარების ეროვნული დირექტორის ბრძანება #188 (07/04/2001წ.) ”უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ”.

- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №65/ნ (2011 წლის 4 მაისი) "საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ"

 

დარგობრივი სტანდარტები

- ბიზნესი და მენეჯმენტი
- იოლოგია
- განათლების მეცნიერებები
- გეოგრაფია
- ევროპისმცოდნეობა
- ისტორია
- მათემატიკური მეცნიერებები
- საბანკო საქმე
- საექთნო საქმე
- სამართალმცოდნეობა
- სამედიცინო საქმე
- სამოქალაქო მშენებლობა
- ფიზიკა
- ფსიქოლოგია
- ქიმია