ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა შეფასების სისტემა: 

ბაკალავრიატი / მაგისტრატურა / დოქტორანტურა:
• შეფასება ხორციელდება ჩვეულებრივ 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც შეიკრიბება შემდეგი ქულების ჯამით:
• აქტივობა (დასწრება, პრაქტიკული/ლაბორატორიული / სასემინარო მუშაობა, საშინაო დავალება, რეფერატი, არგუმენტირებული ნარკვევი, პრეზენტაცია ან პედაგოგის მიერ დადგენილი სხვა აქტივობა) - 0 - 30 ქულა;
• შუალედური გამოცდა (წერითი ფორმით) - 0 - 30 ქულა;
• საბოლოო (ფინალური) გამოცდა(წერითი ფორმით) - 0-40 ქულა.

დამტკიცწებულია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს, 2012წ. 30 მარტის, №05/01-14 დადგენილებით.