ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო წარმოადგენს ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულს და განისაზღვრება 87 საბჭოს წევრით, მათ შორის 64 აკადემიური პორსონალი და 23 სტუდენტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე:
ა) განსაზღვრავს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის ბიუჯეტის პროექტს;
ბ) თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის დეკანს;
გ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;
დ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის სტრუქტურასა და დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს;
ე) შეიმუშავებს სადისერტაციო საბჭოს დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;
ვ) ირჩევს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს;
ზ) უფლებამოსილია, დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, დეკანისათვის დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ შესრულების ან/და დეკანისათვის შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების საფუძვლით, ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის საბჭოს წევრების არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით განიხილოს დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. გადაწყვეტილება დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე მიიღება ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. დეკანი ამ პუნქტით გათვალისწინებულ კენჭისყრებში არ მონაწილეობს. ამ საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება არ იწვევს სადავო აქტის მოქმედების შეჩერებას;
თ) დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ნიშნავს დეკანის მოვალეობის შემსრულებელს.

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარეა - პროფესორი მერაბ ნაჭყებია

ფაკულტეტის საბჭოს წევრები:

აკადემიური პერსონალი

პროფესორები
1. ნაჭყებია მერაბ
2.მირესაშვილი მარიამი
3. სორდია ლუარა
4.კილანავა ემა
5.ქობალია ლედა
6.ალანია დიანა
7. პეტრიაშვილი ოლღა
8.პაპასქირი ზურაბ
9.აფაქიძე ჯონი
10. ჯაფარიძე ვახტანგ

ასოცირებული პროფესორები

1.ზვიადაძე თამილა
2. კაკაჩია მარინე
3.ლემონჯავა ბიძინა
4.მარგიანი ქეთევან
5. ფაჩულია ლევან
6.მოსია ტიტე
7. ვახანია ნინო
8. მირანდა თოდუა
9.ნინო მინდიაშვილი
10.ნანა კუცია
11.ახობაძე ნანა
12.ბაკარაძე ეკატერინე
13.დანელია ირა
14.დარასელია მაია
15.შელია მანანა
16.ჯოჯუა თამარ
17.კიღურაძე თამარ
18.ყრუაშვილი ირინა
19.გალობერი ქეთო
20.სანაია ნინო
21.ძაგანია-ჭოჭუა ინდირა
22.კაჭარავა მაკა
23.ჯანაშია ლილიანა
24.კილასონია ავთანდილ
25.ხორავა ბეჟან
26.ანჩაბაძე ჯამბულ
27.ახალაძე ლია
28.პერტაია დოდო
29.ფიფია კახაბერ
30.ალანდია-გამისონია ნარგიზა
31.ოკუჯავა კობა
32.ანთელავა გიორგი
33.ჯაველიძე ელენე
34.ბერულავა ნოდარ
35.ხვისტანი რევაზ
36.კუპრავა მანანა

ასისტენტ-პროფესორები

1. გვანცელაძე გვანცა
2. ქეცბაია ნონა
3.გითოლენდია თამარ
4. არახამია ნანა
5. აღაია მაია
6. ბელთაძე მანანა
7. თორია ფიქრია
8. თოფურიძე მზია
9. კვეკვესკირი ნონა
10. მარღანია მაია
11. მიქელაძე დიანა
12. მორგოშია ინგა
13. შელია მადონა
14. გოგელია ნინო
15. ტაბაღუა სოფიო
16. კვაშილავა კახა
17. ჭაბაშვილი ლევან
18. კვატაია მანანა

სტუდენტები

1.გრიგორ დარსანია
2.მალხაზ ლეკიშვილი
3.მარი აზირაშვილი-
4.თამარ შენგელია
5.თამთა შუბითიძე
6.თეკლე წივწივაძე
7.მარიამ მაისურაძე
8. თორნიკე ჭუმბურიძე
9. ელენე ჩხეიძე
10.ანა თათულაშვილი
11.ლევან კირვალიძე
12.მარიამ ჩაჩანიძე
13.ანი დეკანოიძე
14.ხატია ნატროშვილი
15. ნანა მდივანი
16.ბექა ჭინჭარაული
17.ანა ქვასროლიაშვილი
18.სალომე შველიძე
19.ხატია მღებრიშვილი
20. ნინო მოხევიშვილი
21.მარიამ ღუბელაძე
22.მარიამ ნავერიანი
23. ნინო მიშველიძე