საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი: რაიბულ ქირია

მოადგილე: ელენე სულხანიშვილი


საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის საქმიანობის სფეროა:
* საზოგადოებასთან სხვადასხვა სახის აქტიური ურთიერთანამშრომლობა;
* უნივერსიტეტის და მასში მიმდინარე მოვლენების საზოგადოების წინაშე ობიექტურად წარმოჩენა;
* სსუ-ს საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში პოპულარიზაცია;
* სასწავლო-სამეცნიერო პროცესების, დაგეგმილი ან განხორციელებული სხვადსხვა ღონისძიებების საჯაროობა;
* სახელისუფლებო სტრუქტურებთან, სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო სხვადასხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელება;
* საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლების რექტორთან, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან და აკადემიურ პერსონალთან შეხვედრის დაგეგმვა-განხორციელება;
* უნივერსიტეტში შემოსული პროექტების განხილვა;

 

სამსახურის დებულება>>